August 2018 List of Teas

August 2018 List of Teas

Premium Box
10 grams - Middle Mountain "Duck Shit Aroma" Dan Cong Oolong Tea * Spring 2018
50 grams - 2018 Gao Jia Shan "Ben Se Ju" Tian Jian Tea of Hunan
50 grams - Certified Organic "Yunnan Pure Bud" Black Tea * Spring 2018
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Jingmai Mountain" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Serendipity" Ripe Pu-erh Tea Cake

Raw Pu-erh Snob
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Jingmai Mountain" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Bang Long" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "He Kai" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2006 Jian Shen "Bang Mai Mountain Wild Tree" Pu-erh Tea Cake

Ripe and Raw Pu-erh Box
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Jingmai Mountain" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Bang Long" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Jing Mai Mountain" Ripe Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Serendipity" Ripe Pu-erh Tea Cake

Dark Tea Box
50 grams - 2018 Gao Jia Shan "Ben Se Ju" Tian Jian Tea of Hunan
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Serendipity" Ripe Pu-erh Tea Cake
50 grams - Certified Organic "Fancy Grade Yunnan Black Tea" * Spring 2018
25 grams - 2018 Yunnan Sourcing "Jing Mai Mountain" Ripe Pu-erh Tea Cake

Oolong Box

Jade Box