April 2018 List of Teas for the Yunnan Sourcing Tea Club

April 2018 List of Teas

Premium Box

25 grams - Jade Earrings * Superior Hand-Rolled White Tea of Simao * Spring 2018
50 grams - First Flush Mao Feng Yunnan Green Tea * Spring 2018
50 grams - Feng Qing Ye Sheng Hong Cha Wild Tree Purple Black tea * Spring 2018
50 grams - Imperial Gold Needle Yunnan Black Tea * Spring 2018
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing "Yi Wu Rooster" Ripe Pu-erh Tea Cake


Raw Pu-erh Snob
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing Impression Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2009 Mengku "1974" Premium Raw Pu-eh Tea Cake
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing "Autumn Ding Jia Zhai" Raw Pu-erh Tea Cake

Ripe and Raw Pu-erh Box
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing Impression Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing "Yi Wu Rooster" Ripe Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2009 Mengku "1974" Premium Raw Pu-eh Tea Cake

Dark Tea Box
25 grams - 2017 Yunnan Sourcing "Yi Wu Rooster" Ripe Pu-erh Tea Cake
50 grams - Traditional Process Dian Hong Black tea of Feng Qing * Spring 2018
50 grams - Yi Mei Ren Wu Liang Mountain Yunnan Black Tea * Spring 2018
25 grams - 2003 Bai Sha Xi "Te Zhi Fu Zhuan" Aged Hei Cha from Hunan

Oolong Box

Jade Box