July 2017 List of Teas for the Yunnan Sourcing Tea Club Box

Premium Box
10g - Middle Mountain "Xing Ren Xiang" Dan Cong Oolong Tea * Spring 2017
25g - Huang Mei Gui Wu Yi Rock Oolong Tea * Spring 2017
50g - Jasmine Silver Needles White tea of Yunnan * Spring 2017
50g - Premium Grade AA Jin Jun Mei Fujian Black Tea of Wu Yi Shan
25g - High Mountain "Jiang Mu Xiang" Ginger Aroma Dan Cong * Spring 2017

 

Raw Pu-erh Snobs:
25g - 2005 Lucky Brand "Yue Chen Yue Xiang" Yi Wu Raw Pu-erh Tea Cake
25g - 2017 Yunnan Sourcing "Zhang Jia Wan" Raw Pu-erh Tea Cake
10g - 2017 Yunnan Sourcing "Man Zhuan" Ancient Arbor Raw Pu-erh Tea Cake

 

Ripe and Raw Pu-erh Box:
25g - 2005 Lucky Brand "Yue Chen Yue Xiang" Yi Wu Raw Pu-erh Tea Cake
25g - 2017 Yunnan Sourcing "You Le" Raw Pu-erh Tea Cake
25g - 2011 Menghai "Xin Hai Bai Nian" Premium Ripe Pu-erh Tea Cake

 

Dark Tea Box:
50g - Premium Grade AA Jin Jun Mei Fujian Black Tea of Wu Yi Shan
50g - Classic Laoshan Black Tea from Shandong * Spring 2017
50g - Old Arbor Black Tea Mu Shu Hong Cha * Pure Yunnan Assamica * Spring 2017

 

Oolong Tea Box:
25g - High Mountain "Jiang Mu Xiang" Ginger Aroma Dan Cong * Spring 2017
10g - High Mountain "Ye Lai Xiang" Dan Cong Oolong from Shi Tou Jiao Village * Spring 2017
50g - Premium Grade Anxi Ben Shan Oolong tea * Spring 2017

 

Jade Tea Box:
50g - Jasmine Silver Needles White tea of Yunnan * Spring 2017
50g - Premium Grade Anxi Ben Shan Oolong tea * Spring 2017
50g - Fancy Grade Dragon Well Tea From Hangzhou * Long Jing Tea * Spring 2017
50g - Wu Liang Mountain Mao Feng Organic Yunnan Green Tea * Spring 2017

 

To learn more about the different plans and to subscribe click here!

Previous Month's Teas: