Skip to content

January 2018 List of Teas for the Yunnan Sourcing Tea Club

January 2018 List of Teas


Premium Box
25 grams - 2012 Bao He Xiang "Gao Shan Zhi Dian" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2014 Bao He Xiang "Bao He Jin Lian" Menghai Ripe Pu-erh Tea Cake
25 grams - Winter 2017 "Snowflake Duck Shit Aroma" Dan Cong Oolong Tea
50 grams - Fu Shou Mei Feng Qing Black Tea of Yunnan * Spring 2017
25 grams - 2013 Bao He Xiang "Yan Yun" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - Mengku "Yunnan Black Tea" Roasted in Aromatic Bamboo

Raw Pu-erh Snob
25 grams - 2012 Bao He Xiang "Gao Shan Zhi Dian" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2016 Bao He Xiang "Jing Mai Peacock" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2006 Shuang Yi "Jing Mai Mountain Round Cake" Raw Pu-erh Tea
25 grams - Mengku "Raw Pu-erh Tea" Roasted in Aromatic Bamboo

Ripe and Raw Pu-erh Box
25 grams - 2012 Bao He Xiang "Gao Shan Zhi Dian" Raw Pu-erh Tea Cake
25 grams - 2006 Shuang Yi "Jing Mai Mountain Round Cake" Raw Pu-erh Tea
25 grams - Mengku "Ripe Pu-erh Tea" Roasted in Aromatic Bamboo

Dark Tea Box
50 grams - Fu Shou Mei Feng Qing Black Tea of Yunnan * Spring 2017
50 grams - 2017 Gao Jia Shan "Hui Gui" Fu Brick Tea from Hunan
50 grams - 2016 Gao Jia Shan "Ben Se Ju" Tian Jian Tea of Hunan
25 grams - Mengku "Yunnan Black Tea" Roasted in Aromatic Bamboo

Oolong Box
25 grams - Qian Li Xiang "Thousand Mile Aroma" Wu Yi Rock Oolong Tea
25 grams - Winter 2017 "Snowflake Duck Shit Aroma" Dan Cong Oolong Tea
50 grams - Anxi Hairy Crab Mao Xie Fujian Oolong Tea * Autumn 2017
50 grams - Wild Da Hong Pao from Wu Yi Shan * Rock Oolong Tea * Spring 2017

Jade Box
50 grams - Jasmine Dong Ting Bi Luo Chun Green Tea * Spring 2017
50 grams - Moonlight Pavilion Pure Bud Bi Luo Chun White Tea * Spring 2017
50 grams - Jasmine Silver Needles White tea of Yunnan * Spring 2017
50 grams - Early Spring 2017 "Sun-Dried Buds" Wild Pu-erh Tea Varietal
25 grams - Mengku "Yue Guang Bai" White Tea Roasted in Aromatic Bamboo

 


Free Gifts

and BOGO Offers!

Brewing Guide

Helpful Suggestions!

Terms

Shipping, Refunds and More.

EU MRL

Yunnan Sourcing Brand Pu-erh