Bamboo Handle Tea Brush for Gong Fu tea table & yixing

$1.95 USD

Brand: Yunnan Sourcing Tea Shop

A elegant bamboo handle brush for maintaining and orderly Gong Fu tea table or for gently maintaining your favorite yixing teapot!